Impara il thailandese giorni e mesi

Impara il thailandese giorni e mesi

Thai per principiantiIeri = เมื่อวานนี้ = mua uan ni = yesterday

Oggi = วันนี้ = uan ni =  today

Domani = พรุ่งนี้ = prung ni = tomorrow

Dopodomani = มะรืนนี้ ma run ni = the day after tomorrow

Alba = รุ่งเช้า = rung ciao = sunrise

Mattina = เวลาเช้า = vela ciao = morning

Di primo mattino = ก่อนเช้าตรฺ่ = kon ciao tru = first morning

Sta mattina = เช้านี้ = ciao ni = this morning

Mezzogiorno = เที่ยงวัน = tiang uan = midday – noon – 12 o’clock

Pomeriggio = เวลาบ่าย = vela bai = afternoon

Tramonto = พระอาทิตย์ตก = pra hatit tok = sunshine

Crepuscolo = แสงขะมุกขะมัว = seang kamuk kamua = nighfall

Sera = เวลาเย็น = vela yen = evening

Stasera = เย็นนี้ = yen ni = this evening

Notte = กลางคืน krang kun = night

Mezzanotte = เที่ยงคืน = tiang kun = midnight

Stanotte = คืนนี้ = kunni = tonight

Lunedi = วันจันทร์ = uan cian = monday

Martedi = วันอังคาร = uan hang kan = tuesday

Mercoledi = วันพุธ = uan put = wednsday

Giovedi = วันพฤหัสบดี = uan pa lu hat sabodi = thursday

Venerdi = วันศุกร์ = uan suk = friday

Sabato = วันเสาร์ = uan sao = saturday

Domenica = วันอาทิตย์ = uan ha tit = sunday

Primavera = ฤดฺใบไม้ผลิ = ru du bai mai pli = spring

Estate = ฤดฺร้อน = ru du ron = summer

Autunno = ฤดฺใบไม้ร่วง = ru du bai mai rung = autumn

Inverno = ฤดฺหนาว = ru du nao = winter

Stagione = ฤดฺ = ru du = season

Impara il thailandese domande e risposte

Thai per principianti

Thai per principianti

Impara il thailandese domande e risposte per il tuo viaggio vacanza in Thailandia

Come? = อะไร = arai = how

Dove? = ที่ไหน = thi nai = Where?

Da dove? = จากที่ไหน = ciak thi nai = From where?

Perché? = ทำไม = tam mai = why ?

Quando? = เมื่อไหร่ = muarai = When?

Da quando = จากเมื่อไหร่ = ciak muarai = since when?

Quanto? = เท่าไหร่ = thao rai = How much?

Chi? = ใคร = krai = Who?

Che cosa = อะไรนะ = arai na = What

Vorrei sapere dove si trova il tempio dell’Aurora = ผมอยากทราบว่าวัดอรุณอยุ่ที่ใหนครับ = pom iak sap wa wat arun iuthi nai krap = I would like to know where the temple of Aurora is located

Vorrei una cartolina di Bangkok = ผมอยากได้แผนที่ของกรุงเทพครับ = pom iak dai pen thi kong krungthep krap = I would like a postcard from Bangkok

Potrebbe dirmi dove siamo = คุณบอกผมได้มั้ยว่าเราอยุ่ที่ไหน = kun bok pum dai mai wa rao iu thinai = Could you tell me where we are

Potrebbe aiutarmi = คุณพอช่วยผมได้มั้ยครับ = kun po cioei pom dai mai krap = It could help me

Può parlare a voce più alta = พุดให้ดังกว่านี้ได้มั้ยครับ = pud hai dang kuani dai mai krap = He can speak louder

Può parlare più lentamente = พฺดให้ช้ากว่านี้ได้มั้ยครับ = pud hai ciaa kuani dai mai krap = He can speak more slowly

Può scrivermi il nome = เขียนชื่อให้ผมได้มั้ยครับ = kian ciu hai pom dai mai krap = You can write me the name

Può scrivermi il numero = กรุณาเขียนหมายเลขให้ผมได้มั้ยครับ = karuna kian mai lek hai pum dai mai krap = You can write the number

Parla inglese? = คุณพุดภาษาอังกฤษมั้ยครับ = kun pud pasa hankrit mai krap = Speak English?

Scusi, come ha detto? = ขอโทษคุณพุดว่าอะไรนะ = ko tot kun pud va arai na = Excuse me, how did you say?

cosa vuol dire? = คุณต้องการพุดอะไร = kun tong kan pud arai = what does it mean?

come si legge? = อ่านว่าอย่างไร = han va ian rai = how do you read?

come si pronuncia? = ออกเสียงว่าอย่างไร = hok sian va ianrai = how to pronounce?

come si dice in thailandese? = พุดว่าอะไรในภาษาไทย = pud va arai nai pasa thai = how do you say in Thai?

 

Thailandia frasi di circostanza ประโยคของสถานการณ์

Thai per principianti

Thai per principianti

Thailandia frasi di circostanza ประโยคของสถานการณ์

Si = ครับ/ค่ะ = krap sé si riferisce all’uomo,ka sé si riferisce donna. = yes

Certamente = อย่างแน่นอน = ia ne-non = certainly

Bene = ดี = dii = well

Benissimo = ดีที่สุด = dii thi sut = very well

Ottimo = ชั้นเยี่ยม = cian gliam = great

Eccellente = ดีเลิศ = dii lot = excellent

Splendido = งามสง่า = gnam sanaa = wonderful

Volentieri = ด้วยความเต็มใจ = doi kuam temjai = gladly

Con molto piacere = ด้วยความยินดีมาก = doi kuam glin dii mak = With great pleasure

Per fortuna = ช่างโชคดี = ciang ciokdii = Luckily

Che fortuna = โชคดีจัง = ciok dii jang = So lucky

Che bello = สวยจัง = suey jang = How beautiful

Che bella sorpresa = ประหลาดใจดีจัง =palat jai dii jang = What a nice surprise

Che buono = อร่อยจัง = aroi jang = Delicious

Evviva = ไชโย = ciai yo = hurray

Va tutto bene = ทุกอย่างเป็นโดยดี = tuk iang penpai doi dii = Everything is alright

È andato tutto bene = ผ่านไปทุอย่างโดยดี = pan pai tuk iang doi dii = Everything went fine

È vero = จริงเหรือ = jing ru = It’s true

È giusto = ถุกต้องแล้ว = tuk tong leu = It’s right

È bello = มันสวย = man suey = It’s beautiful

Lei ha ragione = คุณมีเหตุผล = kun mi het pon = You are right

Sono contenta = ผมดีใจ = pom dii jai = I’m happy

Sono d’accordo = ผมตกลงกับท่าน = pom tok lon kapthan = I agree

 

Frasi Thai pronto soccorso วลีปฐมพยาบาลภาษาไทย

Thai per principianti

Thai per principianti

Frasi Thai pronto soccorso วลีปฐมพยาบาลภาษาไทย ed in inglese in caso di emergenza. Impara il thailandese, parla italiano, traduzione inglese

aiuto = ช่วย = Ciuai =  Help

aiutatemi = ช่วยผมด้วย = ciuai pom duey = help me

E’ urgente = ด่วนมาก = duan mak = It’s urgent

Mi sento male = ผมรุ้สึกเจ็บ = pom ru suk jiep = I feel bad

Dov’è il più vicino ospedale = โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยุ่ที่ใหนครับ = rong paiaban thi klai thi sut iu thi nai krap = where the nearest hospital is

Al ladro = ขโมย = kamoi =to the thief 

Mi hanno derubato = ผมถุกขโมย = pom tuk kamoi = they robbed me

Mi hanno aggredito = ผมถุกทำร้าย = pom tuk tam rai =they attacked me 

Chiamate la polizia = เรียกตำรวจให้ด้วย = riak tamruad hai duey = call the police

Dov’è l’ambasciata italiana = สถานทุตอิตาลี่อยุ่ที่ใหนครับ = stan thut italy iu thi nai krab = where Italian embassy

Cerco un Hotel economico = ผมหาโรงแรมราคาถุก = pom ha rongream raka tuk = I’m looking for a cheap hotel

Ho perso il passaporto = หนังสือเดินทางผมหาย = nang suu dean thang = I lost my passport

Devo telefonare urgentemente = ผมต้องการโทรศัพด่วน = pom tongkan thorasab duan = I have to call urgently

Devo partire urgentemente = ผมต้องเดินทางด่วน = pom tongkan deanthang duan = I have to leave urgently

quanto costa = ราคาเท่าไหร่ = raka thao rai = how much

ho mal di pancia = ผมปวดท้อง =pom puadtong = I have bellyache

ho la febbre = ผมเป็นใข้ = pom penkai = I have fever

mi fa male la testa = ผมปวดหัว = pom pudhua = I have an headache

devo prendere la medicina = pom thongkin ia = I have to take medicine

non mi piace = ผมไม่ชอบ = pom maichob = I do not like